<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charser=ISO-8859-2"/> <title>Diplomske naloge</title> </head> <body lang="sl" background="../icons/ice-light.jpg"> <table border="0" width="100%" background="../icons/fuzzy_light.jpg"> <tr> <td colspan="3"><h1 align="center">Teme diplomskih nalog</h1></td> </tr> </table> <br/> <h3>Spoatovani atudenti</h3> <b/> <p> Vabimo vas, da pri nas izdelate svojo diplomsko nalogo. Nudimo vam strokovno vodstvo, pomo  in nasvete pri izdelavi. Na razpolago vam je laboratorijska oprema, material, literatura in naae izkuanje.</p> <hr/> <center><h2><a href="primeri_diplom.htm">Primeri zaklju enih diplomskih nalog</a></h2></center> <hr/> <p>Za diplomsko delo lahko izberete eno izmed predlaganih nalog ali sami predlagate nalogo, ki spada v tematska podro ja, naateta v nadaljevanju.</p> <table background="../icons/blurulr5.gif" width="100%"><tr><td height="6"></td></tr></table> <h3>Razpisane diplomske naloge</h3> <p/><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/> Izdelava spletnih aplikacij s podro ja bioinformatike in mikrobiologije (trenutno vsaj tri teme: arhiviranje DNA zapisov v obliki tekstovnih datotek, spletni vmesniki za obstoje e C++ programe). <p/><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/> V laboratoriju smo razvili vgrajeno (embedded) kamero, ki je trenutno izvedena na preizkusni ploa i (protoboard). Zanjo bi bilo potrebno na rtati in izdelati tiskano vezje, ohiaje in razviti napajalnik. <p/><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/> Razvoj in izvedba omre~ja Ethernet preko vodila RS-485 za krmilnik dru~ine Microchip PIC32MX. Programski vmesnik izvedbe naj omogo a vklju itev v Microchip-ov sklad TCP/IP. <p/><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/> Razvoj sistema strojnega vida za zaznavanje vedenjskih vzorcev ebel v panju. <p/><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/> Spletna aplikacija za spremljanje in a~uriranje Erasmus prijav. <p/><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/> Izdelava LabVIEW virtualnih instrumentov za fizi ne laboratorijske instrumente. <p/><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/> Prenos sistema eProDas, ki trenutno temelji na mikrokrmilniku PIC18F4550, na zmogljivejai mikrokrmilnik PIC32MX. <p/><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/> Prenos programske opreme sistema eProDas (http://lie.fe.uni-lj.si) v 64-bitno okolje Windows 7. <p/><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/> Izdelava programske opreme, ki bi omogo ala uporabo sistema eProDas (http://lie.fe.uni-lj.si) kot preprostega osciloskopa. Sistem naj bi omogo al prikaz asovnih potekov signalov, ki jih zajemamo z vgrajenim ali zunanjimi AD pretvorniki, in podpiral ostale funkcije, ki jih sistem omogo a ( asovni prikaz stanja napetostnih primerjalnikov, ...). <hr/> <h3>Tematska podro ja, iz katerih lahko sami predlagate diplomsko nalogo</h3> <p><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/>Izdelava mikrokrmilniakih sistemov. V laboratoriju delamo z mikrokrmilniki <a href="http://www.microchip.com">Microchip</a>, za katere imamo na voljo programatorja <a href="http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010046&part=DV164005">ICD 3</a>. Razpolagamo tudi s starterKit-i za 32-bitno dru~ino mikrokrmilnikov PIC32MX (Ethernet starter kit, USB starter kit, Multimedia starter kit). V kolikor ~elite delati z drugo dru~ino mikrokrmilnikov, so vaae pobude dobrodoale.</p> <p><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/>Razvoj uporabniake ali sistemske programske opreme. Izkuanje imamo s programiranjem uporabniakih programov v programskih jezikih C++, C in Pascal (Delphi). Izdelujemo tudi gonilnike za operacijski sistem Windows 2000/XP. Spodbujamo uporabo Linux operacijskega sistema na vseh podro jih.</p> <p><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/>Izdelava analognih in digitalnih elektronskih vezij airokega spektra funkcij. V zadnjem asu delamo najve  na podro ju merilnih vezij, vendar nismo omejeni izklju no nanje.</p> <p><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/>Izkuanje imamo z realizacijo komunikacij preko razli nih vodil in protokolov, od katerih smo v zadnjem asu najve  delali z vodilom <a href="http://www.usb.org">USB</a>.</p> <p><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/>Krmiljenje mobilnih vozi kov z uporabo osebnega ra unalnika ali z namensko izdelanim mikrokrmilniakim sistemom.</p> <p><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/>Digitalna obdelava signalov z namenom izboljaave zajetih analognih signalov v smislu filtriranja auma, izlo anja ostalih motenj in vplivov iz okolja z namenom im uspeanejaega razpoznavanja koristnega signala.</p> <p><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/>Na podro ju ra unalniake integracije proizvodnje razvijamo postopke optimizacije proizvodnih procesov. V zvezi s tem se odpira veliko mo~nosti za izdelavo zahtevnejaih diplomskih del.</p> <p><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/>Brez~i no vodenje procesov in naprav.</p> <p><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/>Regulacija, krmiljenje in avtomatizacija obratov motorja, temperature, tlaka, in drugih veli in.</p> <p><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/>Razpoznavanje prostora, vzorcev, glasu in objektov</p> <hr/> <h3>Izbira teme diplomske naloge</h3> <p><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/>Tematiko diplomske naloge dolo imo na podlagi vaaih interesov, predhodnih znanj in izkuaenj.</p> <p><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/>V kolikor ste zaposleni v podjetjih ali z njimi sodelujete, bomo veseli tem, ki bi jih v okviru diplomskih nalog realizirali za njihove potrebe.</p> <p><img alt="*" src="../icons/bluball.gif" align="middle" border="0" hspace="10"/>Prav tako spodbujamo samoiniciativne predloge z vaae strani, e so strokovno zanimivi. Pridite k nam in pogovorili se bomo o vaaih idejah.</p> <hr/> <h3>Nadaljnje informacije</h3> <p> V primeru kakranihkoli vpraaanj v zvezi z diplomskimi nalogami vas v vljudno vabimo na razgovor (kontakt <a href="mailto:bostjan@lie.fe.uni-lj.si">Boatjan Murovec</a>).</p> <table> <tr><td> </td></tr> </table> <table background="../icons/blurulr5.gif" width="100%"><tr><td height="6"></td></tr></table> <table> <tr><td> </td></tr> </table> <p/><a href="../index_si.htm#TOC"><img src="../icons/bluprev.gif" alt="nazaj na doma o stran laboratorija" align="middle" width="32" height="32" border="0" hspace="10"/></a><a href="../index_si.htm#TOC">Nazaj na doma o stran laboratorija</a><p/> <p/><a href="../index_en.htm#TOC"><img src="../icons/bluprev.gif" alt="back to laboratory homepage" align="middle" width="32" height="32" border="0" hspace="10"/></a><a href="../index_en.htm#TOC">Back to laboratory homepage</a><p/> </body> </html>