Slika dr. Boštjana Murovca

Biografija
Boštjana Murovca

Dr. Boštjan Murovec je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. Diplomiral, magistriral in doktoriral je v letih 1996, 1999 in 2002, vse na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.

Področje raziskovalnega dela

Glavni raziskovalni interes med dodiplomskim in podiplomskim magisterskim študijem je usmerjal na področje računalniške grafike in razpoznavanja optičnih vzorcev. Med magisterskim študijem je razvil sistem optičnega odčitavanja rotacijskih števcev električne energije. Je član slovenskega društva za razpoznavanje vzorcev. Proti koncu leta 1999 se je pričel ukvarjati z optimizacijami tehnoloških procesov in s te tematike doktoriral leta 2002. V tem obdobju je pod okriljem Leonardo da Vinci projekta ComLab razvil merilno krmilni vmesnik ComLab-USB, v kasnejšem nadaljevanju projekta pa eProDas platformo, na kateri je zasnovanih več merilno-krmilnih vmesnikov.

Povezava na besedila diplomskih nalog, pri katerih je Boštjan Murovec mentor.

Doktorska disertacija (PDF datoteka velikosti 0,8 MB)

Predstavitev doktorske disertacije (ZIP datoteka velikosti 3,1 MB)

Magistrska naloga (PDF datoteka velikosti 9,6 MB)

Predstavitev magistrske naloge (ZIP datoteka velikosti 8,0 MB)

Publikacije

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠKET, Robert, DEBEVEC, Tadej, MEKJAVIĆ, Igor B., MUROVEC, Boštjan, PREVORŠEK, Zala, STRES, Blaž, et al. Hypoxia and inactivity related physiological changes (constipation, inflammation) are not reflected at the level of gut metabolites and butyrate producing microbial community : the PlanHab study. Frontiers in physiology, ISSN 1664-042X, 2017, vol. 8, art. no. 250, str. 1-16, doi: 10.3389/fphys.2017.00250. [COBISS.SI-ID 30421799], [JCR, SNIP, WoS do 30. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 10. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM

2. MUROVEC, Boštjan, KOLBL, Sabina, STRES, Blaž. Methane yield database: Online infrastructure and bioresource for methane yield data and related metadata. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], 2015, vol. 189, str. 217-223, ilustr., doi: 10.1016/j.biortech.2015.04.021. [COBISS.SI-ID 7022945], [JCR, SNIP, WoS do 22. 1. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, Scopus do 28. 4. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN

3. RAKOVEC, Matej, MUROVEC, Boštjan. Avtomatsko testiranje avtomobilskih diagnostičnih naprav. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2015, letn. 82, št. 4, str. 176-182, ilustr. http://ev.fe.uni-lj.si/4-2015/Rakovec.pdf. [COBISS.SI-ID 11172436], [SNIP, Scopus do 1. 12. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

4. NAGODE, Klemen, MUROVEC, Boštjan. A complex hydro-power plant dynamic model integrated into the electrical network. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2015, letn. 82, št. 4, str. 183-190, ilustr. http://ev.fe.uni-lj.si/4-2015/Nagode.pdf. [COBISS.SI-ID 11172692], [SNIP, Scopus do 1. 12. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

5. MUROVEC, Boštjan. Job-shop local-search move evaluation without direct consideration of the criterion's value. European journal of operational research, ISSN 0377-2217. [Print ed.], Mar. 2015, vol. 241, no. 2, str. 320-329, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.08.044, doi: 10.1016/j.ejor.2014.08.044. [COBISS.SI-ID 10810196], [JCR, SNIP, WoS do 2. 6. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 2. 4. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (d), SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

6. HENDERSON, Gemma, COX, Faith, GANESH, Siva, JONKER, Arjan, YOUNG, Wayne, JANSSEN, Peter H., et al., MUROVEC, Boštjan (sodelavec pri raziskavi), STRES, Blaž (sodelavec pri raziskavi). Rumen microbial community composition varies with diet and host, but a core microbiome is found across a wide geographical range. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2015, vol. 5, art. no. 14567, str. [1-13], ilustr. http://www.nature.com/articles/srep14567, doi: 10.1038/srep14567. [COBISS.SI-ID 3636616], [JCR, SNIP, WoS do 24. 9. 2017: št. citatov (TC): 70, čistih citatov (CI): 70, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.23, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 71, čistih citatov (CI): 71, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.28]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela ni verificiran

7. MOČNIK, Jure, GORNIK, Miha, MUROVEC, Boštjan, ŽEMVA, Andrej. A concept to optimize power consumption in smart homes based on demand-side management and using smart switches. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2013, letn. 80, št. 5, str. 217-221, ilustr. [COBISS.SI-ID 10377044], [SNIP, Scopus do 2. 2. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

8. MUROVEC, Boštjan, PERŠ, Janez, MANDELJC, Rok, SULIĆ KENK, Vildana, KOVAČIČ, Stanislav. Towards commoditized smart-camera design. Journal of Systems Architecture : the EUROMICRO journal, ISSN 1383-7621. [Print ed.], Nov. 2013, no. 10, part A, str. 847-858. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383762113000799#FCANote, doi: 10.1016/j.sysarc.2013.05.010. [COBISS.SI-ID 9897556], [JCR, SNIP, WoS do 23. 7. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.60, Scopus do 26. 1. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.40]
kategorija: 1A3; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

9. STRES, Blaž, SUL, Woo Jun, MUROVEC, Boštjan, TIEDJE, James M. Recently deglaciated high-altitude soils of the Himalaya : diverse environments, heterogenous bacterial communities and long-range dust inputs from the upper troposphere. PloS one, ISSN 1932-6203, Sep. 2013, vol. 8, no. 9, str. 1-10, ilustr. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0076440, doi: 10.1371/journal.pone.0076440. [COBISS.SI-ID 10166100], [JCR, SNIP, WoS do 23. 7. 2017: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.25, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.75]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

10. JERMAN, Karl, MUROVEC, Boštjan. Smotrnost uporabe simulacijske programske opreme v aplikacijah paletiranja z industrijskimi roboti. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2012, letn. 79, št. 3, str. 123-128, ilustr. http://ev.fe.uni-lj.si/3-2012/SJerman.pdf. [COBISS.SI-ID 9624404], [SNIP, Scopus do 16. 4. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

11. MUROVEC, Boštjan, TIEDJE, James M., STRES, Blaž. DNA encoding for an efficient 'Omics processing. Computer methods and programs in biomedicine, ISSN 0169-2607. [Print ed.], 2010, vol. 100, no. 2, str. 175-190. http://www.sciencedirect. com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T5J-500SR9R-1&_user=4776866&_coverDate=05%2F04%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&v iew=c&_acct=C000033658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4776866&md5=78c89ede53f4f7ca853cb1403a642138, doi: 10.1016/j.cmpb.2010.03.014. [COBISS.SI-ID 2625416], [JCR, SNIP, WoS do 5. 11. 2010: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 18. 6. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

12. STRES, Blaž, MUROVEC, Boštjan. New primer combinations with comparable melting temperatures detecting highest numbers of nosZ sequences from sequence databases = Nove kombinacije začetnih oligonukleotidov s primerljivimi temperaturami taljenja zaznavajo najvišje število sekvenc nosZ v podatkovnih bazah. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2009, letn. 94, št. 2, str. 139-142. http://aas.bf.uni-lj.si/zootehnika/94-2009/PDF/94-2009-2-139-142.pdf. [COBISS.SI-ID 2546568], [SNIP, Scopus do 29. 10. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN

13. STRES, Blaž, TIEDJE, James M., MUROVEC, Boštjan. BEsTRF : a tool for optimal resolution of terminal-restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) analysis based on user defined primer-enzyme-sequence databases. V: ISMB/ECCB 2009 conference proceedings : June 27 to July 2, 2009, Stockholm, Sweden, (Bioinformatics (Oxford. Print), ISSN 1367-4803, Vol. 25, Issue 12, 2009). Oxford: Oxford University Press. 2009, issue 12, vol. 25, str. 1556-1558. http://bioinformatics.oxfordjournals.org/cgi/reprint/btp254?ijkey=qw9y7y9LEcKhXd7&keytype=ref, doi: 10.1093/bioinformatics/btp254. [COBISS.SI-ID 2450312], [JCR, SNIP, WoS do 18. 6. 2017: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.33, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.67]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN

14. STRES, Blaž, MUROVEC, Boštjan. Differences in melting temperatures of degenerated oligonucleotides targettingnitrous oxide reductase (nosZ) genes = Razlike v temperaturi taljenja začetnih oligonucleotidov za odkrivanje gena nosZ. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2008, letn. 92, št. 1, str. 75-82. [COBISS.SI-ID 2410120], [SNIP, Scopus do 8. 2. 2015: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN

15. MUROVEC, Boštjan, STRES, Blaž. Učinkovito kodiranje zaporedij DNA = Efficient coding of DNA. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2008, letn. 92, št. 2, str. 151-162. [COBISS.SI-ID 2412168], [SNIP, Scopus do 21. 6. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

16. MUROVEC, Boštjan, KOVAČIČ, Stanislav. Lociranje oči na sivinskih slikah za izdelavo osebnih dokumentov. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2006, letn. 73, št. 1, str. 1-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 5313876], [SNIP, Scopus do 19. 6. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

17. PLACER, Mitja, MUROVEC, Boštjan. Algoritem lociranja zvarov na slikovnih vzorcih. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2005, letn. 72, št. 2/3, str. 116-120, ilustr. [COBISS.SI-ID 4905044], [SNIP, Scopus do 2. 2. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

18. MUROVEC, Boštjan, ŠUHEL, Peter. A repairing technique for the local search of the job-shop problem. European journal of operational research, ISSN 0377-2217. [Print ed.], 2004, vol. 153, str. 220-238. [COBISS.SI-ID 4054612], [JCR, SNIP, WoS do 11. 6. 2017: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.50, Scopus do 13. 5. 2016: št. citatov (TC): 24, čistih citatov (CI): 23, čistih citatov na avtorja (CIAu): 11.50]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

19. MUROVEC, Boštjan, KOCIJANČIČ, Slavko. A USB-based data acquisition system designed for educational purposes. International journal of engineering education, ISSN 0949-149X, 2004, vol. 20, no. 1, str. 24-30. [COBISS.SI-ID 4121428], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2014: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (d), SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

20. MUROVEC, Boštjan. Učinkovita okolica za optimiranje tehnoloških procesov s tehniko lokalnega iskanja. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2003, letn. 70, št. 5, str. 310-316. [COBISS.SI-ID 4054868], [SNIP, Scopus do 2. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

21. MUROVEC, Boštjan. Učinkovito napovedovanje izvršnega časa pri optimizaciji tehnoloških procesov. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2002, letn. 69, št. 3-4, str. 234-239. [COBISS.SI-ID 3386964], [SNIP, Scopus do 21. 6. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

22. MUROVEC, Boštjan. Netvegano izvajanje sprememb na urnikih tehnoloških procesov. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2001, letn. 68, št. 5, str. 313-318. [COBISS.SI-ID 2685268], [SNIP, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

23. MUROVEC, Boštjan, KNIEWALD, Matej, KOVAČIČ, Stanislav. Optično odčitavanje električnega števca. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 1997, let. 64, št. 2/3, str. 78-86, ilustr. [COBISS.SI-ID 808788], [SNIP, Scopus do 2. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela ni verificiran


1.04 Strokovni članek

24. POVŠE, Borut, MUROVEC, Boštjan, KORITNIK, Darko, BAJD, Tadej. Robotska celica za manipulacijo malih motorjev. Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo, ISSN 1318-7279, 2008, letn. 14, št. 2, str. 174-178. [COBISS.SI-ID 10493723]
kategorija: SU


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

25. MUROVEC, Boštjan, PERŠ, Janez, SULIĆ, Vildana, MANDELJC, Rok, KOVAČIČ, Stanislav. Computer-vision-centric design of a visual sensor network node. V: KRISTAN, Matej (ur.), ČEHOVIN ZAJC, Luka (ur.), MANDELJC, Rok (ur.). Proceedings of the 17th Computer Vision Winter Workshop, Mala Nedelja, Slovenia, February 1-3, 2012. Ljubljana: Slovenian Pattern Recognition Society. 2012, str. 9-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 8922452]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

26. MUROVEC, Boštjan, PERŠ, Janez, SULIĆ, Vildana, MANDELJC, Rok, KOVAČIČ, Stanislav. Design principles for embedded smart camera based on commoditized technology. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. 2011, zv. B, str. 285-288, ilustr. [COBISS.SI-ID 8638292]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

27. PLACER, Mitja, MUROVEC, Boštjan, KOVAČIČ, Stanislav. Sledenje osebam v zaprtih prostorih s pomočjo na čevelj pritrjene video kamere in inercialnih senzorjev. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. 2011, zv. B, str. 301-304, ilustr. [COBISS.SI-ID 8637780]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

28. MUROVEC, Boštjan, KOCIJANČIČ, Slavko. eProDas flexible low cost data acquisition platform. V: KOCIJANČIČ, Slavko (ur.), KUŠAR, Tomaž (ur.), RIHTARŠIČ, David (ur.). Computerised laboratory in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2007, 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7388489]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

29. MUROVEC, Boštjan, KOCIJANČIČ, Slavko. Eprodas : single chip, low cost, USB connected data acquisition system. V: Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní = The Improvement of Students' Skills in Natural Science Education : zborník abstraktov a príspevkov z XV medzinárodnej konferencie, 11. - 14. október 2006, Račkova dolina, (Edícia Prírodovedec, č. 236). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. cop. 2007, str. [1-5], ilustr. [COBISS.SI-ID 5896276]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICN

30. MUROVEC, Boštjan. Achieving flexible low jitter operation with single chip, USB connected, low cost data acquisition system. V: Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní = The Improvement of Students' Skills in Natural Science Education : zborník abstraktov a príspevkov z XV medzinárodnej konferencie, 11. - 14. október 2006, Račkova dolina, (Edícia Prírodovedec, č. 236). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. cop. 2007, str. [1-6]. [COBISS.SI-ID 5896532]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICN

31. MUROVEC, Boštjan, ANŽIN, Matej. Educational microcontroller based system for construction of photoplethysmographs. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.), TURČIĆ PRSTAČIĆ, Ivana (ur.), SLUGANOVIĆ, Ivanka (ur.). MIPRO 2006 : 29th International Convention, May 22-26, 2006, Opatija, Croatia : proceedings = 29. međunarodni skup : zbornik radova. [Vol. 4], Computers in education, = Računala u obrazovanju, MIPRO 2006, 29th International Convention, May 22-26, 2006, Opatija, Croatia. Rijeka: MIPRO. cop. 2006, str. 105-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 5340244], [Scopus do 17. 8. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

32. MUROVEC, Boštjan, KOCIJANČIČ, Slavko. Single chip data acquisition system with USB connectivity. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.), TURČIĆ PRSTAČIĆ, Ivana (ur.), SLUGANOVIĆ, Ivanka (ur.). MIPRO 2006 : 29th International Convention, May 22-26, 2006, Opatija, Croatia : proceedings = 29. međunarodni skup : zbornik radova. [Vol. 4], Computers in education, = Računala u obrazovanju, MIPRO 2006, 29th International Convention, May 22-26, 2006, Opatija, Croatia. Rijeka: MIPRO. cop. 2006, str. 120-124, ilustr. [COBISS.SI-ID 6642761], [Scopus do 17. 8. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

33. RIHTARŠIČ, David, MUROVEC, Boštjan, KOCIJANČIČ, Slavko. Podpora okolja Labview za računalniško podprto merjenje preko USB povezave z mikrokrmilnikom. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2006, 25. - 27. september 2006, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. 2006, str. 353-356, ilustr. [COBISS.SI-ID 6754121]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

34. PLACER, Mitja, MUROVEC, Boštjan, PERŠ, Janez, KOVAČIČ, Stanislav. Ugotavljanje barvnega odstopanja izdelkov s slikovnim spektrografom. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2006, 25. - 27. september 2006, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. 2006, zv. B, str. 177-180, ilustr. [COBISS.SI-ID 5495636]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

35. MUROVEC, Boštjan. Prilagodljiv in cenovno ugoden sistem zajemanja podatkov. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2006, 25. - 27. september 2006, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. 2006, zv. B, str. 317-320, ilustr. [COBISS.SI-ID 5495892]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

36. MUROVEC, Boštjan. Lociranje oči na sivinskih slikah obrazov. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. 2005, zv. B, str. 243-246, ilustr. [COBISS.SI-ID 4943956]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

37. PLACER, Mitja, MUROVEC, Boštjan. Pozicija zvarov na digitalnih slikovnih posnetkih = Solder joint position on digital images. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik trinajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. - 29. september 2004, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. [2004?], zv. A, str. 155-159. [COBISS.SI-ID 4451412]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

38. MUROVEC, Boštjan, KOCIJANČIČ, Slavko. Educational data acquisition system with USB interface. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TKALČIČ, Marko (ur.). The IEEE Region 8 EUROCON 2003 : computer as a tool : 22-24. September 2003, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia : proceedings. Piscataway: IEEE. cop. 2003, vol. 1, str. 490-494. [COBISS.SI-ID 3847252], [Scopus do 16. 4. 2017: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.50]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

39. MUROVEC, Boštjan, JAMŠEK, Janez, KOCIJANČIČ, Slavko. Computerised laboratory in science and engineering education based on USB connected data acquisition system. V: BURNHAM, Keith J. (ur.), HAAS, Olivier (ur.). Sixteenth International Conference on Systems Engineering, 9-11 September 2003 : proceedings. Coventry (United Kingdom): Coventry University, Control Theory and Application Centre. 2003, str. 501-505. [COBISS.SI-ID 3823956]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

40. MUROVEC, Boštjan. Učinkovita selekcija potez pri metahevristični optimizaciji tehnoloških procesov. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. [2002], zv. A, str. 269-272. [COBISS.SI-ID 3386708]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

41. MUROVEC, Boštjan. Učinkovita okolica za iterativno optimiranje tehnoloških procesov. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik desete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2001, 24. - 26. september 2001, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. 2001, zv. A, str. 315-318. [COBISS.SI-ID 3387476]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

42. MUROVEC, Boštjan. Popravljalna tehnika pri optimizaciji tehnoloških procesov. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik desete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2001, 24. - 26. september 2001, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. 2001, zv. A, str. 319-322. [COBISS.SI-ID 3387732]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

43. MUROVEC, Boštjan, KOVAČIČ, Stanislav. Optično odčitavanje električnih števcev. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik sedme Elektrotehniške in računalniške konference ERK '98, 24. - 26. september 1998, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. 1998, zv. B, str. 297-300, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1113684]
kategorija: 4C; tip dela ni verificiran

44. MUROVEC, Boštjan, KNIEWALD, Matej, KOVAČIČ, Stanislav. Optical reading of electricity meters. V: BURGER, Wilhelm (ur.), BURGE, Mark (ur.). Pattern recognition 1997 : proceedings of the 21st Workshop of the Austrian Association for Pattern Recognition (ÖAGM/AAPR), Hallstatt, Upper Austria, May 26-27, 1997, (Schriftenreihe der Österreichischen Computer Gesellschaft, Bd. 103). Wien; München: R. Oldenbourg: Österreichische Computer Gesellschaft. cop. 1997, str. 255-263, ilustr. [COBISS.SI-ID 807508]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

45. MUROVEC, Boštjan, PERŠ, Janez, SULIĆ, Vildana, MANDELJC, Rok, KOVAČIČ, Stanislav. Standardna platforma za razvoj vizualnega senzorskega vozlišča. V: POTOČNIK, Božidar (ur.). ROSUS 2012 : računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2012 : zbornik 7. strokovne konference, Maribor, 22. marec 2012. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo. 2012, str. 93-99, ilustr. [COBISS.SI-ID 9025364]
kategorija: SU


1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

46. PREVORŠEK, Zala, ŠKET, Robert, MUROVEC, Boštjan, SCHLOTER, Michael, RAZPET, Andrej, STRES, Blaž. Natureʼs lab : common strategies in the microbial hot spots of the gut. V: MRŠA, Vladimir (ur.), TEPARIĆ, Renata (ur.), KIFER, Domagoj (ur.). Programme and abstracts, Simposium Power of Microbes in Industry and Environment September 28 - October 1, 2016 Krk, Croatia. Zagreb: Croatian Microbiological Society. [2016], str. 27. [COBISS.SI-ID 3809160]
kategorija: SU


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

47. MUROVEC, Boštjan, KOLBL, Sabina, STRES, Blaž. Methane yield data and related metadata collection : community supported methane yield database. V: FANEDL, Lijana (ur.), AVGUŠTIN, Gorazd (ur.). Abstract book, 9th International Symposium on Anaerobic Microbiology [being] (ISAM9), Portorož, Slovenia, June 25th-27th, 2015. Domžale: Biotechnical Faculty, Animal Science Department. 2015, str. 46. [COBISS.SI-ID 3577992]
kategorija: SU

48. MUROVEC, Boštjan, KOLBL, Sabina, STRES, Blaž. MoSAIC : modular shared-analyses infrastructure center. V: FANEDL, Lijana (ur.), AVGUŠTIN, Gorazd (ur.). Abstract book, 9th International Symposium on Anaerobic Microbiology [being] (ISAM9), Portorož, Slovenia, June 25th-27th, 2015. Domžale: Biotechnical Faculty, Animal Science Department. 2015, str. 66. [COBISS.SI-ID 3583880]
kategorija: SU

49. STRES, Blaž, KOLBL, Sabina, MUROVEC, Boštjan. MoSAIC : modular shared - analyses infrastructure center. V: MEKJAVIĆ, Igor B. (ur.). Book of abstracts, 36th Annual Meeting of the International Society for Gravitational Physiology June 7-12, 2015, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Studio print. 2015, str. 38. [COBISS.SI-ID 3561352]
kategorija: SU

50. STRES, Blaž, MUROVEC, Boštjan. Tracing the systematic errors in primer-guided Amplicon sequencing. V: Theodor Escherich Symposium 2015 : program and abstracts, 2nd Theodor Escherich symposium on microbiome research, 19th of October 2015, Medical University of Graz, Austria. Graz: Medizinische Universität, str. 22. http://www.medunigraz. at/fileadmin/projekte-forschen/microbiome/theodor-escherich-symposium/pdf/Theodor_Escherich_Symposium_2015__Abstracts_2.pdf. [COBISS.SI-ID 3692168]
kategorija: SU

51. STRES, Blaž, SUL, WooJun, PHILIPPOT, Laurent, FAGANELI, Jadran, MUROVEC, Boštjan, TIEDJE, James M. Sedimenti visoke Himalaje : različna okolja, heterogene mikrobne združbe in prah iz celega sveta iz troposfere. V: KUŠAR, Darja (ur.), OCEPEK, Matjaž (ur.). Knjiga povzetkov : kongres SMD 2014, 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 24.-26. september 2014, Bled, Slovenija. Ljubljana: Veterinarska fakulteta. 2014, str. 146. [COBISS.SI-ID 3447432]
kategorija: SU

52. STRES, Blaž, MUROVEC, Boštjan. Vpliv globine sekvenciranja in izbire genskih regij na rezultate globokega sekvenciranja. V: KUŠAR, Darja (ur.), OCEPEK, Matjaž (ur.). Knjiga povzetkov : kongres SMD 2014, 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 24.-26. september 2014, Bled, Slovenija. Ljubljana: Veterinarska fakulteta. 2014, str. 172. [COBISS.SI-ID 3445384]
kategorija: SU

53. STRES, Blaž, MUROVEC, Boštjan. Tracing the systematic errors in next-generation sequencing : the short-comings of sequencing depth and diversity of approaches to primer-guided sequencing. V: Opening the microbial world with metagenomics : abstract book, COST Action No. ES1103 Microbial ecology & the earth system: collaborating for insight and success with the new generation of sequencing tools: Management Committee meeting & Plenary meeting, May 7th-9th, 2014, Viikinkaari, Helsinki. [S. l.: s. n. 2014], str. 4. [COBISS.SI-ID 3388040]
kategorija: SU

54. MUROVEC, Boštjan, STRES, Blaž. Ecosystems approach to bacterial and archaeal microbial communities in rice fields, animal rumen and biogas reactors. V: INSAM, Heribert (ur.), PODMIRSEG, Sabine M. (ur.), WAGNER, Andreas O. (ur.). 8th International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM8), Innsbruck, Austria, June 12-15, 2013, (Conference series). 1st ed. Innsbruck: Innsbruck University Press. cop. 2013, str. 103. [COBISS.SI-ID 3242632]
kategorija: SU

55. STRES, Blaž, MUROVEC, Boštjan. The capacity for multistability in anaerobic chaos - (eco)systems approach to bacterial and archaeal microbial assemblages in rice fields, animal rumen and biogas reactors. V: MANDIĆ-MULEC, Ines (ur.). Networking and plasticity of microbial communities : the secret to success. BAGECO 12, 12th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology, 9-13 June 2013, Ljubljana, Slovenia. Jena: Conventus Congressmanagement & Marketing. 2013, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 3248264]
kategorija: SU

56. STRES, Blaž, PAL, Levin, MUROVEC, Boštjan. The industrial use of coding sequences from metagenomic expression libraries-lessons learned from variance partitioning, genetic constraints and sampling probabilities. V: MANDIĆ-MULEC, Ines (ur.). Networking and plasticity of microbial communities : the secret to success. BAGECO 12, 12th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology, 9-13 June 2013, Ljubljana, Slovenia. Jena: Conventus Congressmanagement & Marketing. 2013, str. 121. [COBISS.SI-ID 3247496]
kategorija: SU

57. MUROVEC, Boštjan, STRES, Blaž. MC-LIRE : microbial community - level infrastructure and repository. V: ECCB'12, 11th ECCB European Conference on Computational Biology [and] 10th [BC][up]2 Basel Computational Biology Conference, 9-12 September 2012, Basel, Switzerland. Basel: Swiss Institute of Bioinformatics. 2012, str. 55. [COBISS.SI-ID 9390676]
kategorija: SU

58. STRES, Blaž, MUROVEC, Boštjan. Finding the target enzyme for industry - incorporating probabilities, variance partitioning and genetic constraints into metagenomics. V: ECCB'12, 11th ECCB European Conference on Computational Biology [and] 10th [BC][up]2 Basel Computational Biology Conference, 9-12 September 2012, Basel, Switzerland. Basel: Swiss Institute of Bioinformatics. 2012, str. 109-110. [COBISS.SI-ID 9625684]
kategorija: SU

59. STRES, Blaž, TIEDJE, James M., MUROVEC, Boštjan. BEsTRF: a tool for optimal resolution of terminal-restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) analysis. V: TURK, Valentina (ur.), TURK, Samo (ur.). Abstract book, SAME 11 - The 11th Symposium on Aquatic Microbial Ecology, August 30 - September 04 2009, Piran, Slovenia. Piran: National Institute of Biology, Marine Biology Station. 2009, str. 194. [COBISS.SI-ID 2495880]
kategorija: SU

60. STRES, Blaž, MUROVEC, Boštjan. What's the name of the game?. V: BAGECO 10 : Bacterial genetics and ecology - coexisting on a changing planet : program & abstract, 10th International Symposium on Bacterial Genetics and Ecology, 15-19 June 2009, Uppsala, Sweden. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences (SLU): Uppsala Universitet: Uppsala Microbiomics Center (UMC). 2009, str. 321. [COBISS.SI-ID 2514312]
kategorija: SU

61. STRES, Blaž, TIEDJE, James M., MUROVEC, Boštjan. BEsTRF: a tool for optimal resolution of terminal-restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) analysis based on user defined primer-enzyme-sequence databases. V: BAGECO 10 : Bacterial genetics and ecology - coexisting on a changing planet : program & abstract, 10th International Symposium on Bacterial Genetics and Ecology, 15-19 June 2009, Uppsala, Sweden. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences (SLU): Uppsala Universitet: Uppsala Microbiomics Center (UMC). 2009, str. 324. [COBISS.SI-ID 2514056]
kategorija: SU

62. STRES, Blaž, MAHNE, Ivan, TIEDJE, James M., MUROVEC, Boštjan. Understanding of qualitative and quantitative limits of T-RFLP analysis. V: Denitrification and related aspects : achievements of COST 856. [S. l.]: Swedish University of Agricultural Sciences. [2007?], [Str. 58]. [COBISS.SI-ID 2226056]
kategorija: SU

63. STRES, Blaž, TIEDJE, James M., MUROVEC, Boštjan. Reassessing PCR primers targeting nirK, norB and nosZ genes for community surveys of complex samples. V: Denitrification and related aspects : achievements of COST 856. [S. l.]: Swedish University of Agricultural Sciences. [2007?], [Str. 59]. [COBISS.SI-ID 2226312]
kategorija: SU

64. STRES, Blaž, MAHNE, Ivan, MUROVEC, Boštjan, TIEDJE, James M. Merging qualitative and quantitative approaches to T-RFLP analysis. V: Microbial community networks : programme : BAGECO 9, 9th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology, 23-27 June 2007, Wernigerode. [S.l.: s.n. 2007], str. 118-119, P132. [COBISS.SI-ID 3334264]
kategorija: SU


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

65. ŠUHEL, Peter, MUROVEC, Boštjan. Računalniška integracija proizvodnje. Ljubljana; Velenje; Maribor: Gorenje, Izobraževalni center, 2003. XVIII, 499 str., ilustr. ISBN 961-90544-3-1. [COBISS.SI-ID 122576640]
kategorija: 2B; tip dela je verificiral OSICT


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

66. MUROVEC, Boštjan, ŠUHEL, Peter. Elektronski elementi v procesnih sistemih. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2005. XVII, 367 str., ilustr. ISBN 961-6371-93-2. [COBISS.SI-ID 218119936]
kategorija: SU

67. MUROVEC, Boštjan. Laboratorijske vaje Industrijska elektronika in elektronika z digitalno tehniko. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2005. XIII, 305 str., ilustr. ISBN 961-6371-92-4. [COBISS.SI-ID 218023424]
kategorija: SU

68. MUROVEC, Boštjan. Laboratorijske vaje pri integralnih proizvodnih sistemih. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2003. II, 103 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6371-47-9. [COBISS.SI-ID 122888704]
kategorija: SU


2.05 Drugo učno gradivo

69. MUROVEC, Boštjan. Laboratorijske vaje pri industrijski elektroniki. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2003. I, 102 str., ilustr. ISBN 961-6371-15-0. [COBISS.SI-ID 125882112]
kategorija: SU

70. MUROVEC, Boštjan. Laboratorijske vaje pri industrijski elektroniki. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2001. 102 str., graf. prikazi. ISBN 961-6371-15-0. [COBISS.SI-ID 112777472]
kategorija: SU


2.08 Doktorska disertacija

71. MUROVEC, Boštjan. Preprečevanje neizvedljivosti urnikov pri metahevrističnem razvrščanju proizvodnih procesov : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Murovec], 2002. XII, 166 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3390548]
kategorija: SU


2.09 Magistrsko delo

72. MUROVEC, Boštjan. Sistem za avtomatizirano optično odčitavanje električnih števcev : magistrska naloga. Ljubljana: [B. Murovec], 1999. 218 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=16577. [COBISS.SI-ID 1426004]
kategorija: SU

73. MUROVEC, Boštjan. Sistem za avtomatizirano optično odčitavanje električnih števcev : magistrska naloga. Ljubljana: NUK, 1999. http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:DOC-NZ6ELN4T, http://lie.fe.uni-lj.si/staff/Murovec_magisterij.pdf. [COBISS.SI-ID 263936256]
kategorija: SU


2.11 Diplomsko delo

74. MUROVEC, Boštjan. Realizacija sistema optičnega odčitavanja števca električne energije : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Murovec], 1996. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2914388]
kategorija: SU


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

75. KOLBL, Sabina, MUROVEC, Boštjan, STRES, Blaž. Prostodostopna online infrastruktura za podatkovno bazo metanskih donosov in povezanih metapodatkov : predavanje, 35. Goljevščkov spominski dan, Ljubljana, 17. marec 2016. [COBISS.SI-ID 7919713]
kategorija: SU

76. STRES, Blaž, HENDERSON, Gemma, MUROVEC, Boštjan, COX, Faith, JANSSEN, Peter H.. Microbial communities of wild ruminants in an altitude gradient : [predavanje na: 15. ISME Seul, South Korea 24-29 August 2014]. 2014. [COBISS.SI-ID 3456136]
kategorija: SU


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah

77. PLACER, Mitja. Hibridno pozicioniranje s sodobnimi metodami senzorskega zlivanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Placer], 2013. XX, 100 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10348372]
kategorija: SU


Mentor pri magistrskih delih

78. GORNIK, Miha. Avtomat za umerjanje in testiranje generičnih merilnih instrumentov : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Gornik], 2016. IV, 73 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84129. [COBISS.SI-ID 11431764]
kategorija: SU

79. NAGODE, Klemen. Kompleksni dinamični model Hidroelektrarne Mavčiče : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Nagode], 2016. XX, 136 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81530. [COBISS.SI-ID 11262292]
kategorija: SU

80. JERMAN, Uroš. Nov platformski pristop pri razvoju programske opreme pametnih števcev električne energije : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Jerman], 2016. XI, 96 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84130. [COBISS.SI-ID 11431508]
kategorija: SU

81. RAKOVEC, Matej. Avtomatsko testiranje avtomobilskih diagnostičnih naprav : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rakovec], 2015. X, 100 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=80895. [COBISS.SI-ID 11262036]
kategorija: SU

82. JERMAN, Karl. Utemeljitev povečanja uporabe simulacijske programske opreme v robotskih aplikacijah v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Jerman], 2013. III, 87 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10199124]
kategorija: SU

83. PLACER, Mitja. Ugotavljanje barvnega odstopanja izdelkov s slikovnim spektrografom : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Placer], 2007. 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6174804]
kategorija: SU


Mentor pri diplomskih delih

84. VOLEK, Ambrož. Avtomatizirano objavljanje vsebin v spletnih medijih : diplomsko delo univerzitetnega študija. Ljubljana: [A. Volek], 2016. IV, 67 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84445. [COBISS.SI-ID 11488596]
kategorija: SU

85. MIKELJ, Boštjan. Implementacija protokolnega sklada OpenWSN na senzorski platformi VESNA : diplomsko delo univerzitetnega študija. Ljubljana: [B. Mikelj], 2016. 81 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84695. [COBISS.SI-ID 11486804]
kategorija: SU

86. OMAHEN, Aleš. Integracija krioskopa v laboratorijski informacijski sistem : diplomsko delo univerzitetnega študija. Ljubljana: [A. Omahen], 2016. XV, 47 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84203. [COBISS.SI-ID 11447636]
kategorija: SU

87. KOMAC, Tomaž. Merjenje uravnoteženosti avtomobilskega turbokompresorja : diplomsko delo univerzitetnega študija. Ljubljana: [T. Komac], 2016. IV, 53 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84699. [COBISS.SI-ID 11491668]
kategorija: SU

88. LABINJAN, Damjan. Mikrokrmilniški vmesnik za shranjevanje podatkov na SD kartico : diplomsko delo univerzitetnega študija. Ljubljana: [D. Labinjan], 2016. V, 48 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84692. [COBISS.SI-ID 11488852]
kategorija: SU

89. KOLMAN, Urban. Principi delovanja in zanesljivost aktivnih medicinskih vsadkov : diplomsko delo univerzitetnega študija. Ljubljana: [U. Kolman], 2016. XI, 110 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84205. [COBISS.SI-ID 11447124]
kategorija: SU

90. PRELOVŠEK, Franci. Sistem za avtomatizirano nastavljanje proizvodnih strojev : diplomsko delo univerzitetnega študija. Ljubljana: [F. Prelovšek], 2016. VII, 55 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84698. [COBISS.SI-ID 11499092]
kategorija: SU

91. TOMAN, Jaka. Spletna učilnica eLab : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Ljubljana: [J. Toman], 2016. [10], 35 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83486. [COBISS.SI-ID 11466068]
kategorija: SU

92. MARKIČ, Robert. Variabilni sesalni kolektor za motor z notranjim zgorevanjem : diplomsko delo univerzitetnega študija. Ljubljana: [R. Markič], 2016. XIII, 102 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84521. [COBISS.SI-ID 11492436]
kategorija: SU

93. POKORN, Lovro. Računalniško krmiljen model rezkarja za les : diplomsko delo univerzitetnega študija. Ljubljana: [L. Pokorn], 2015. VI, 71 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=30716. [COBISS.SI-ID 10975828]
kategorija: SU

94. LENARČIČ, Matej. Brezžično senzorsko omrežje gasilskih pregrinjal : diplomsko delo univerzitetnega študija. Ljubljana: [M. Lenarčič], 2014. VI, 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10464084]
kategorija: SU

95. MRGOLE, Matjaž. Ogrodje za optimizacijo indeksov v MySQL bazah podatkov : diplomsko delo univerzitetnega študija. Ljubljana: [M. Mrgole], 2013. VI, 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9914452]
kategorija: SU

96. SVETINA, Aleš. Spletna aplikacija za arhiviranje zapisov DNK molekul : diplomsko delo univerzitetnega študija. Ljubljana: [A. Svetina], 2013. II, 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10198100]
kategorija: SU

97. ĐORIĆ, Marko. Avtomatizacija laboratorijskih inštrumentov v programskem jeziku C++ : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Đorić], 2012. III, 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9178196]
kategorija: SU

98. JURAČ, Dejan. Svetlobni merilnik moči za neposredno vključitev v CWDM optično komunikacijsko zvezo : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Jurač], 2012. XIV, 98 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9088596]
kategorija: SU

99. ŠALKOVIĆ, Igor. Avtomatizacija brizgalno-hladilne linije za izdelavo polizdelkov gumenih plaščev = [Automation of extrusion-cooling line for production of threads in rubber tires] : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Šalković], 2011. VI, 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8256596]
kategorija: SU

100. SEVER, Martin. Avtomatizirano pridobivanje karakteristik električnih vezij v okolju Labview : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Sever], 2011. VI, 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8585556]
kategorija: SU

101. ŽBONTAR, Klemen. Pametno ogrevanje prostorov : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Žbontar], 2011. V, 83 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8523348]
kategorija: SU

102. ŽVOKELJ, Tomaž. Preverjanje pravilnosti glave vijakov s strojnim vidom : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Žvokelj], 2011. IX, 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8586068]
kategorija: SU

103. KOLARIČ, Tomaž. Sistem NEO 3000, naprava FPC 620 in pilotski projekt RP Balos = [System NEO 3000, device FPC 620 and FPC pilot project RP Balos] : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kolarič], 2011. XIV, 79 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8256852]
kategorija: SU

104. PETERNEL, Jure. Sistem za merjenje ovalnosti in ekscentričnosti motorja : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Peternel], 2011. VI, 67 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8433492]
kategorija: SU

105. PEČAN, Matjaž. Spletna storitev sinhronizacije kontaktnih podatkov v oblaku : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pečan], 2011. VI, 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8436052]
kategorija: SU

106. BEBER, Bernard. Ampermeter s transimpedančnim ojačevalnikom = [Ampermeter with transimpedance amplifier] : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Beber], 2010. VIII, 59 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7662420]
kategorija: SU

107. PERDAN, Roman. Brezžično omrežje za nadzor in upravljanje vodovodnega sistema = [Wireless network for control and supervision of a water suppy [!] system] : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Perdan], 2010. X, 83 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7658836]
kategorija: SU

108. VUGA, Davorin. Hotelski sistem krmiljenja klima naprav = [Hotel system for air-condition control] : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Vuga], 2010. VI, 108 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8124756]
kategorija: SU

109. VATOVEC, Iztok. Krmilnik vbrizga goriva bencinskih motorjev z notranjim zgorevanjem = [Fuel injection control unit for gasoline engines] : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Vatovec], 2010. X, 161 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7927636]
kategorija: SU

110. JENKO, Rok. Orodje za izdelavo spletnih pajkov = [A framework for composition of web spiders] : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Jenko], 2010. VIII, 79 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7774804]
kategorija: SU

111. BOHINC, Matevž. Razvoj modema Euridis = [Development of Euridis modem] : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bohinc], 2010. VIII, 99 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7911764]
kategorija: SU

112. BRADEŠKO, Luka. Samodejno povezovanje programskih komponent v uporabne tokove dela = [Automatic plug-in workflow construction] : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Bradeško], 2010. 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7973972]
kategorija: SU

113. MAKUC, Blaž. Sistem za regulacijo zračnega pretoka in nadzor čistosti zračnih filtrov = [System for airflow regulation and air filtration monitoring] : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Makuc], 2010. VI, 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8187732]
kategorija: SU

114. REBERNIK, Primož. Telemetrijske naprave s tehnologijo ZigBee = [Telemetric devices with ZigBee technology] : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Rebernik], 2010. IX, 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8107604]
kategorija: SU

115. JOTANOVIČ, Željko. Umetna inteligenca pri vodenju gospodinjskih sesalnikov = [Artificial intelligence for robotic vacuum cleaner control] : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Jotanovič], 2010. V, 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7610452]
kategorija: SU

116. KAVČIČ, Matjaž. Upravljanje pametnih merilnih naprav po priporočilu NTA 8130 = [Management of smart meters according to recommendation NTA 8130] : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kavčič], 2010. VIII, 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7659348]
kategorija: SU

117. TULJAK, Mojmir. Določanje hitrosti WiMAX registracijskega strežnika : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Tuljak], 2009. IV, 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7162964]
kategorija: SU

118. BLAŽICA, Bojan. Izdelava večdotičnega zaslona in njegova uporaba v geoinformacijskem sistemu = [Assembling of a multi-touch display and its usage in a geographic information system] : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Blažica], 2009. IV, 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7335508]
kategorija: SU

119. SKOČIR, Aljoša. Programski vmesnik za priklop naprave za zajem podatkov na vodilo USB = [Software interface for connecting data acquisition device to an USB bus] : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Skočir], 2009. III, 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7334740]
kategorija: SU

120. KILLER, Barbara. Absolutni magnetni dajalnik zasuka z uporabo principa Nonij : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Killer], 2008. VI, 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6576212]
kategorija: SU

121. PUCER, Marko. Avtomatizacija linije za navijanje gumenih profilov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pucer], 2008. VI, 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6546260]
kategorija: SU

122. GORNIK, Miha. Avtomatizacija umerjanja instrumenta z vrtljivo tuljavo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gornik], 2008. VI, 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6730580]
kategorija: SU

123. ŠKVARČ, Jernej. Pedagoški sistem za merjenje karakteristik polprevodniških elementov : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Škvarč], 2008. II, 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6576468]
kategorija: SU

124. VIDERGAR, Jožef. Upravljanje proizvodnih faz po standardu ANSI/ISA-88 : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Vidergar], 2008. VI, 59 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6730836]
kategorija: SU

125. MOKIČ, Tilen. Uvedba sledljivosti izdelkov v proizvodnji Iskratel Electronics : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mokič], 2008. IV, 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6467924]
kategorija: SU

126. JERMAN, Uroš. Varna in zanesljiva programska oprema elektronskega števca električne energije MT372-SMART : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Jerman], 2008. XIII, 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6513492]
kategorija: SU

127. JANŠA, Gašper. Krmilni sistem za nadzor gibanja Stewart-Goughove ploščadi : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Janša], 2007. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6074708]
kategorija: SU

128. FEHER, Danilo. Prevajalnik med protokoloma IEC60870-5-101 in IEC60870-5-104 : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Feher], 2007. XVII, 65 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5886548]
kategorija: SU

129. VITEZ, Peter. Regulacija sobne temperature z internetnim dostopom : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Vitez], 2007. VII, 91 f., [8] f. pril., zloženih na A4 format, ilustr. [COBISS.SI-ID 5992788]
kategorija: SU

130. NAGODE, Klemen. Študija izvajanja funkcionalnih preizkusov na agregatu hidroelektrarne Moste : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Nagode], 2007. VI, 75 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6276180]
kategorija: SU

131. RAKOVEC, Matej. Univerzalni preskuševalnik vgradnih sistemov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Rakovec], 2007. VIII, 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6126932]
kategorija: SU

132. ALBREHT, Tine. Analiza zvočne slike črpalke z asinhronskim motorjem : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Albreht], 2006. VII, 77 str., [30] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5697876]
kategorija: SU

133. ANDREJAŠIČ, Tine. Avtonomni sistem za pridobivanje električne energije s pomočjo vetra : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Andrejašič], 2006. IV, 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5225812]
kategorija: SU

134. ZADRAVEC, Blaž. Merjenje drhtenja faze oscilatorjev : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Zadravec], 2006. X, 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5541716]
kategorija: SU

135. BOH, Franjo. Mikrokrmilniški sistem za krmiljenje samopostrežnega avtomata : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Boh], 2006. II, 57 f., 1 pril., zložena na A4 format, ilustr. [COBISS.SI-ID 5223764]
kategorija: SU

136. AMON, Matej. Programska oprema za izvedbo merilnika srčnega utripa : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Amon], 2006. III, 83 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5355092]
kategorija: SU

137. LOMOVŠEK, Gašper. Aparat za protibolečinsko elektroterapijo : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Lomovšek], 2005. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4646740]
kategorija: SU

138. UŠAJ, Marko. Implementacija generičnega ogrodja za komunikacijo med napravami tehničnega varovanja : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ušaj], 2005. IV, 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4918356]
kategorija: SU

139. ČADEŽ, Jaka. Mikrokrmilniški strežnik opravil : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Čadež], 2005. II, 67 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5132116]
kategorija: SU

140. DIRJEC, Matija. Pametna hiša : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Dirjec], 2005. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5131860]
kategorija: SU

141. ANŽIN, Matej. Strojna oprema za izvedbo merilnika srčnega utripa : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Anžin], 2005. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5132372]
kategorija: SU

142. JERMAN, Karl. Študija ročne, delno avtomatizirane in avtomatske linije za izdelavo števcev MT372 : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Jerman], 2005. IV, 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4852564]
kategorija: SU


Mentor - drugo

143. JANŠA, Gašper. Krmilni sistem za nadzor gibanja Stewart-Goughove ploščadi : delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom doc. dr. Boštjana Murovca. Ljubljana: [G. Janša], 2007. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6229332]


Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

144. KOŠETO, Deni. Funkcionalna analiza metagenomov in rutinska identifikacija rastlinskih polimerov med fermentacijo v vampu prostoživečih prežvekovalcev : magistrsko delo = Functional analysis of metagenomes and routine identification of plant polymers during fermentation in the rumen of free-living ruminants : M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Mikrobiologija, 86). Ljubljana: [D. Košeto], 2017. XII, 95 f., [7] f. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92661. [COBISS.SI-ID 4794232]
kategorija: SU


Somentor pri diplomskih delih

145. HLADNIK, Primož. Učenje programskega jezika C++ na primerih s področja merjenja in krmiljenja : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Hladnik], 2008. XI, 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7548745]
kategorija: SU


Somentor - drugo

146. ANDREJAŠIČ, Tine. Avtonomni sistem za pridobivanje električne energije s pomočjo vetra : delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom prof. dr. Marka Muniha in doc. dr. Boštjana Murovca. Ljubljana: [T. Andrejašič], 2006. IV, 65 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5626452]Naštete diplomske naloge so dostopne v PDF obliki na naslovu http://lie.fe.uni-lj.si/diplome/primeri_diplom.htm.

nazaj na domačo stran laboratorijaNazaj na domačo stran laboratorija.