<HTML> <HEAD> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html"; charser="ISO-8859-2"> <TITLE>Biografija profesorja Petra `uhla</TITLE> </HEAD> <BODY LANG="sl" TEXT="#000000" BACKGROUND="../icons/ice-light.jpg"> <IMG SRC="suhel.jpg" ALT="Slika prof. Petra `uhla" ALIGN=LEFT HSPACE=25 VSPACE=0 WIDTH=206 HEIGHT=259 BORDER=0> <H3 ALIGN=CENTER><font SIZE=6>Prof. dr. Peter `uhel</FONT></H3> <P ALIGN=LEFT> je upokojeni redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Diplomiral je leta 1963, magistriral leta 1969 in doktoriral leta 1971, vse na Fakulteti za elektrotehniko.</P> <H3>Podro je raziskovalnega dela</H3> <P>Do leta 1972 je raziskoval precizne elektri ne napajalne in merilne sisteme. Razvil je prvi polprevodniaki napajalni sistem za napajanje elektronskih mikroskopov. V letih od 1973 do 1988 je bil profesor `uhel vodilni raziskovalec in nosilec mednarodnega raziskovalnega projekta &ldquo;Rehabilitation of Urinary Bladder Dysfunctions Using Electrical Stimulation&rdquo; (&ldquo;Mo~nosti rehabilitacije okvar urinskega mehurja s FESUM - funkcionalna elektri na stimulacija urinskih mehanizmov&ldquo;). Med pomembnejae rezultate njegovih raziskav atejemo razvoj elektri nega stimulacijskega sistema za zdravljenje urodinamskih okvar urinskega trakta. Razvil je ve  tehnik zdravljenja urodinamskih okvar in ustanovil urodinamski laboratorij v Klini nem centru v Ljubljani. Bil je vodilni raziskovalec mnogih nacionalnih raziskovalnih projektov s podro ij medicinske elektronike, procesnih merilnih sistemov, ve nivojskega procesnega vodenja in ra unalniake integracije proizvodnje. S teh podro ij je izvedel nad sto strokovnih projektov za slovensko industrijo. Nekateri njegovi izumi so patentirani.</p> <table BACKGROUND="../icons/grnrulr1.gif" HEIGHT="6" WIDTH="100%"><tr><td></td></tr></TABLE> <H3>Nagrade in priznanja</H3> <P>Profesor Peter `uhel je nosilec Reda dela z zlatim vencem, je dobitnik ve  nagrad ter mednarodnih in doma ih priznanj za raziskovalno in pedagoako delo. Imel je mnoga vabljena predavanja, med drugim v Rimu, Washingtonu, Philadelphiji, Bologni, New Delhiju, Mexico City, Aleppu (Sirija) in drugod.</P> <table BACKGROUND="../icons/grnrulr1.gif" HEIGHT="6" WIDTH="100%"><tr><td></td></tr></TABLE> <H3>Publikacije</H3> <P>Profesor `uhel je avtor nad 300 mednarodnih in doma ih znanstvenih prispevkov. Prispeval je poglavje v knjigo &ldquo;Female Incontinence&rdquo; (&ldquo;}enska urinska inkontinenca&rdquo;), za UCLA. Poleg tega je avtor aestih u benikov s podro ja elektrotehnike z ve  kot 40 izdajami. Skupaj z J. Virantom je napisal prvi slovenski u benik o mikrora unalniku. Prvi v Sloveniji je napisal u benike iz operacijskih oja evalnikov in iz integralnih proizvodnih sistemov. V nadaljevanju so naateti le nekateri pomembni prispevki.</P> <P>2003 </P> <UL TYPE=DISC> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0mm">P.`uhel, B. Murovec: Ra unalniaka integracija proizvodnje, Ljubljana &ndash; Velenje &ndash; Maribor, 2003.</P> <P STYLE="margin-bottom: 0mm"></P> </UL> <P>1997 </P> <UL TYPE=DISC> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0mm">P.`uhel. Znanje za razvoj slovenske dru~be: &ldquo;Delavnica 97&rdquo;, Ljubljana, 1997.</P> </UL> <P>1996 </P> <UL TYPE=DISC> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0mm">P.`uhel. Robotika, lanek, <I>(vabljeni prispevek)</i> Enciklopedija Slovenije, Ljubljana 1996.</P> <LI><P>FES of urinary mechanisms in Ljubljana: activities in last three decades <I>(vabljeni prispevek)</I>, Portoro~ 1996.</P> </UL> <P>1995 </P> <UL TYPE=DISC> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0mm">P.`uhel. Operacijski oja evalniki v sistemih, Industrijska elektronika, Ljubljana 1995. </P> <LI><P>P.`uhel, P. Vrta nik, M. Trlep. Bioimpendance measurement in the lower urinary tract: numerical calculation of the potential and current distribution <I>(Merjenje bioimpedance spodnjega urinskega trakta: numeri ni izra un potenciala in tokovna porazdelitev)</I>, Montreal 1995.</P> </UL> <P STYLE="margin-bottom: 0mm">1994</p> <ul> <LI><p STYLE="margin-bottom: 0mm">P.`uhel, A.Kralj. Sistemi industrijske elektronike: Gradniki in sestavi, Ljubljana 1994. </P> <LI><p STYLE="margin-bottom: 0mm">P.`uhel. Inteligentni merilni in izvrailni sistemi: TEMPUS, Active learning in automatic control <i>(Aktivno u enje v avtomatiki)</I> ALIAC. Del III: Gradniki sistemov ra unalniake avtomatizacije, Ljubljana 1994. </P> </ul> </UL> <P STYLE="margin-bottom: 0mm">1989</p> <ul> <LI><p STYLE="margin-bottom: 0mm">P.`uhel, in ostali. Integralni proizvodni sistemi, Ljubljana 1986. </P> </ul> </UL> <P STYLE="margin-bottom: 0mm">1978</p> <ul> <LI><p STYLE="margin-bottom: 0mm">P.`uhel, J.Virant. Mikrora unalnik, Ljubljana 1978. </P> </ul> <table BACKGROUND="../icons/grnrulr1.gif" HEIGHT="6" WIDTH="100%"><tr><td></td></tr></table> <P><A HREF="../index_si.htm#member-suhel"><IMG SRC="../icons/bluprev.gif" ALT="nazaj na doma o stran laboratorija" ALIGN=middle WIDTH=32 HEIGHT=32 BORDER=0 HSPACE="10"></a><a HREF="../index_si.htm#member-suhel">Nazaj na doma o stran laboratorija</A>.</P> </BODY> </HTML>